20 Μαρτίου 2009

6 9 4 7 5 4 4 4 2 3


HOMO          LUDENS

HOMINIS      LUDENTIS

HOMINI        LUDENTI

HOMINEM    LUDENTEM

HOMO          LUDENS

HOMINE       LUDENTI

 

ΗOMINES      LUDENTES

HOMINUM     LUDENTIUM

HOMINIBUS   LUTENTIBUS

HOMINES      LUDENTES

HOMINES      LUDENTES

HOMINIBUS   LUDENTIBUS